USD $ EURO € ALTIN

BAİB personel alıyor

22 Aralık 2022 05:51


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU1- Aşağıda belirtildiği şekilde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne 4 (dört) Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) İdari Memur personelsözlü sınavla alınacaktır.2-Sınava Katılma Şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 1. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 2. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 3. Uzman Yardımcısı için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.
 4. İdari Memur için en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.
 5. 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
 9. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 11. Uzman Yardımcısı kadrosu için,İngilizce 'den 2020-2021-2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
 12. 2021-2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.


İhracat taleplerinizin burada yayınlanması için iletisim@ihracathaber.com.tr adresimize yazınız.